Home » NOTÍCIES

NOTÍCIES

Modificacions a la Reforma Fiscal - juliol 2015

 

Amb data 11 de juliol s’ha publicat al BOE el “Reial Decret-Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic”.

 

Respecte al tipus de retenció o ingrés a compte, les variacions tenen totes com a frontera el dia dotze de juliol, que en ser el següent a la publicació de les mesures, és quan aquestes entren en vigor; de tal manera que és a partir d’aquest mateix dia (inclusivament) quan procedeix aplicar els nous tipus.

 

En el cas de les retencions d’activitats professionals o altres rendiments a les quals fins ara procedia efectuar una retenció del 19% (15% reduït), passen totes a partir del dia dotze al tipus únic del 15%. Els rendiments que, fins ara eren susceptibles de retenció del 9% passen al 7% (activitats professionals en els seus primers tres anys d’exercici).


En el cas de totes les retencions que passaran a ser del 19% en 2016, caldrà aplicar el 19,5% en els casos en els quals la retenció sigui efectiva a partir del dia dotze inclòs. Això s’aplica, per exemple, als rebuts de lloguer de locals de negoci, que en la major part dels casos s’emeten a principis de mes, per la qual cosa els emesos amb anterioritat al dia dotze hauran de mantenir la retenció del 20%, com fins ara, i els que es cobrin a partir d’aquest mateix dia, hauran d’incloure ja la nova retenció del 19,5% fins a finals d’any.

CANVIS DE TRIBUTACIÓ PER A LES SCP AL 2016

 

La nova Llei 27/2014 de l'Impost de Societats (LIS) introdueix canvis, a partir del dia 1 gener 2016 les societats civils que tenen un objecte social de caràcter mercantil hauran de tributar a l'Impost de Societats.

És a dir, els socis deixaran de atribuir-se la part de benefici que li correspon

a cada un en la seva declaració d'IRPF i serà la societat civil qui ha de declarar i tributarà pel total del benefici a l'Impost de Societats.

 

Això suposarà que a partir de l‘1 de gener de 2016 les societats civils han de portar una comptabilitat i tindran unes obligacions fiscals i comptables similars a les d’una societat  mercantil:

 

• Obligació de portar comptabilitat d’acord amb Codi de Comerç.

• Canvi regim de tributació de les remuneracions dels socis.

• Regim transitori distribució beneficis.

• Regim especial de dissolució amb liquidació:

 

En cas de dissoldre la societat civil tindran un regim especial de dissolució amb liquidació:

 

– Dissolució durant el primer semestre de 2016.

– Extinció societat civil en 6 mesos a partir de la dissolució.

– Beneficis fiscals a la dissolució i liquidació de la societat civil.

 

Condicions a complir per tributar per Impost Societats:

 

Societat amb personalitat jurídica pròpia.

 

- Document on s’estableixen la constitució i pactes socials.

- La societat ha de contractar en nom propi amb tercers.

-  Els pactes entre socis no son secrets.

-  A efectes fiscals ha de tenir NIF propi.

-  Els guanys es reparteixen d’acord amb els pactes entre els socis o en defecte de pactes, en proporció a les aportacions socials

 

Objecte mercantil (segons l’avantprojecte de Reforma del Codi mercantil): Es consideren

mercantils les següents activitats:

 

“ Actividad económica organizada de producción o cambio de bienes o de prestación de servicios para el mercado, incluidas las actividades agrarias y las artesanales.

Actividad intelectual, sea científica, liberal o artistica, de producción de bienes o de prestación de servicios para el mercado” (inclou serveis professionals).

 

• Exemples de societats civils que tributaran per Impost sobre Societats:

- Comunitat de bens que explota un comerç obert al públic.

- Societat civil de professionals.

- Societat civil d’instal·ladors elèctrics.

- Societat civil de productors agraris.

 

• No tributaran per Impost sobre societats:

– Comunitat de bens propietària de pisos o locals llogats.

– Comunitat de propietaris que lloga un local o una antena.